LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TRỘN KHÍ SNG

Mô tả dự án

SNG là một dạng khí tổng hợp.  Khí tổng hợp là một loại hỗn hợp khí nhiên liệu chứa chủ yếu là hydrocacbon monoxit, và nhiều khi cả một chút Cacbon điôxít. Cái tên này tới từ công dụng của nó như là một chất trung gian trong việc tạo ra khí tự nhiên tổng hợp.

SNG được tạo ra bởi hệ thống Mixer, hệ thống sẽ được DATA thiết kế với yêu cầu tỉ lệ LPG và không khí của khách hàng.